ponedeljek, 16. marec 2015

Težave, na katere lahko naletijo prireditelji MTB dogodkov

Dejanska raba (vir: MKGP)
Pred časom je prišla do nas novica, da imajo nekateri prireditelji MTB dogodkov težave pri pridobivanju dovoljenj za javno prireditev po Zakonu o ohranjanju narave (ZON)  predvsem na kmetijskih zemljišč.

Naj spomnimo, kaj je sprememba ZON lansko leto prinesla za organizatorje prireditev:
1. Vožnja s kolesi v naravnem okolju je dovoljena na podlagi dovoljenja za javno prireditev (v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih) ter predhodnega soglasja Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), ki ga pridobi organizator.
2. Vlogo za predhodno soglasje je potrebno na ZRSVN oddati najmanj 30 dni pred dnevom javne prireditve.
3. Če trasa poteka po gozdnem prostoru ali kmetijskem zemljišču, morata Zavod za gozdove Slovenije ali kmetijsko-svetovalna služba v roku 14 dni podati predhodno soglasje ZRSVN.
4. ZRSVN lahko določi pogoje, pod katerimi se prireditev lahko izvede (čas, predvidena trasa, trajanje, sanacijski ukrepi …).
5. Po 161a. členu ZON (najlažji prekrški) je predvidena globa 1.250 do 1.500 € za organizatorja (pravna oseba, samostojni podjetnik), ki:
- prireditev izvede brez dovoljenja,
- v nasprotju z njim ali
če po končani javni prireditvi ne približa stanja prireditvenega prostora stanju, v kakršnem je bil pred prireditvijo.
Dodatno je predvidena še globa 500 € za odgovorno osebo. Globa 100 € je predvidena tudi za posameznika, ki:
- prireditev izvede brez dovoljenja,
- v nasprotju z njim ali
- če po končani javni prireditvi ne približa stanja prireditvenega prostora stanju, v kakršnem je bil pred prireditvijo.

Če gre trasa po kmetijskem zemljišču, ZRSVN torej pridobi predhodno mnenje s strani kmetijsko-svetovalne službe. Po naših informacijah kmetijsko-svetovalna služba na kmetijsko gozdarskih zavodih preveri potek trase glede na dejansko rabo kmetijskega zemljišča. Zaposleni to storijo preko javnega pregledovalnika http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer.

Tukaj pa lahko nastane problem. Po naših informacijah so zaposleni na kmetijsko gozdarskih zavodih prejeli navodila za delo z vlogo za pridobitev predhodnega mnenje za javno prireditev z vozili na motorni pogon ali kolesi, ki se izvaja na kmetijskih zemljiščih. Navodila sledijo določilom Zakona o ohranjanju narave (ZON), ki v 28. c členu ZON navaja, da mora biti mnenje negativno, če trasa poteka po dejanski rabi njive in vrtovi ali trajni nasadi.

Slika 1: Navodila kmetijskim svetovalcem

Kdo lahko ima problem? Kjer bo šla trasa prireditve po utrjeni poti skozi sadovnjak ali recimo vinograd ali oljčni nasad ali ... namreč poljske poti, kolovozi in druge utrjene poti niso izvzete iz kmetijskih zemljišč. In tako bo svetovalec kmetijsko-svetovalne služne izdal negativno mnenje.

Na problem smo v danem trenutku neformalno opozorili Kmetijsko gozdarsko zbornico in Ministrstvo za okolje in prostor. Po naših informacijah se zavedajo težav, ki lahko nastanejo pri pridobivanju dovoljenje za MTB prireditve, predvsem v posameznih delih Slovenije. Vendar so v tem trenutku določila ZON takšna, kakršna so. Za spremembno pa bo potrebno spremeniti določila ZON  kar pa ne bo enostavno. Vsaj za leto 2015 v normativnem programu Vlade RS ni razbrati namenov, da bi se ZON spreminjal. Kljub obetavnim napovedim ministrstva na javnih predstavitvah ZON v letu 2014, da bo to storjeno. Že zaradi podviga poslancev Državnega zbora RS, ki so uzakonili, da je globa za nedovoljeno vožnjo po ZON s kolesom 100 €, za tovrstno z motornim vozilom pa od 40 do 100 €. Po neuradnih informacijah naj bi bila težava kadrovska "podhranjenost" Ministrstva za okolje in prostor.

Pri odprimopoti.si si bomo v nadalje prizadevali, da se skupaj s pristojnimi službami najde ugodnejša rešitev obstoječega stanja.

Med tem pa bomo veseli vseh izkušenj s terena! Če imate kakršnokoli vprašanje ali idejo, se obrnite na odprimo.poti@gmail.com.

Peter Zajc,
predstavnik odprimopoti.si